Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Tvarkų aprašai

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-01-25

Informacija naujinama …

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

VAIKŲ POILSIO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

VEIKSMŲ ĮSTAIGOJE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

ĮSTAIGOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKO APRAŠAS

BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ IR NEDISKRIMINAVIMO POLITIKA

DARBO TARYBOS REGLAMENTAS

PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

TARYBOS NUOSTATAI

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

TURTO INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

KOMPIUTERINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS