Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Teikiamos paslaugos

Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelyje darželyje teikiamos šios paslaugos:

  • ikimokyklinis ugdymas;
  • priešmokyklinis ugdymas;
  • logopedo pagalba.

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti  prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas pradedamas teikti dviejų metų arba jaunesniam vaikui, kuriam kalendoriniais metais sukanka du metai. Ikimokyklinio ugdymo programą įgyvendina įvairios mokyklos (lopšeliai, darželiai ir kitos mokyklos), turintis licenciją individualiai dirbantis mokytojas ir kitas švietimo teikėjas. 

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasiruošti sėkmingai mokymosi pagal pradinio ugdymo programą pradžiai. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti šešerių metų arba jaunesniam vaikui, kuriam kalendoriniais metais sukanka šešeri metai. Vienų metų priešmokyklinio ugdymo ugdymo programą vykdo ikimokyklinio ugdymo įstaigos arba bendrojo ugdymo mokyklos.

Logopedas – darželyje dirbantis specialistas, padedantis vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Dažnai klaidingai manoma, kad logopedas reikalingas tik tiems, kurie blogai taria vieną ar kitą garsą. Tačiau logopedas padeda ir tiems, kurių pati kalba neatitinka amžiaus normų
(skurdus žodynas, nerišlūs sakinai ir kt.).

Kaip atliekamas kalbos vertinimas?

Logopedas atlieka kalbos tyrimą, kurio metu išsiaiškina, kokių garsų netaria vaikas, įvertina vaiko žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišlaus pasakojimo įgūdžius, artikuliacinį aparatą, foneminės klausos išlavėjimą.

Jei logopedas nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimą:

– informuoja ir konsultuoja auklėtoją dėl vaiko ugdymo kasdieninėje veikloje;

– informuoja ir konsultuoja tėvus dėl vaiko ugdymo namuose, teikia rekomendacijas;

– veda pogrupines ar individualias kalbos ugdymo pratybas, projektinę veiklą grupėse.

Kas daroma logopedinių pratybų metu?

Pratybų metu esant fonetiniams, fonologiniams sutrikimams lavinama foneminė klausa; sudaromi garsinės analizės bei sintezės įgūdžiai; ruošiamas artikuliacinis aparatas garsams tarti; mokoma garsų tarimo ir jų įtvirtinimo kalboje; garsų diferencijavimo.
Esant kalbos neišsivystymui, sulėtėjusiai kalbos raidai: bendrosios ir smulkiosios motorikos lavinimas; klausos, dėmesio, foneminės klausos lavinimas, garsinės analizės ir sintezės mokymas; bendravimo skatinimas (žaidžiant ir kt. veikloje); pažintinių procesų (mąstymo, dėmesio, atminties, orientacijos erdvėje ir kt.) lavinimas; artikuliacinio aparato ruošimas garsams tarti; garsų tarimo mokymas ir įtvirtinimas kalboje, garsų diferencijavimas; žodyno tikslinimas ir turtinimas; gramatiškai taisyklingos kalbos ugdymas.