Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Savivaldos institucijos ir jų veikla

Lopšelio-darželio pedagogų taryba yra lopšelio – darželio savivaldos institucija pagrindinėms pedagogų profesinio darbo problemoms spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi institucijoje dirbantys pedagogai. Į pedagogų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų atstovai, visuomenės nariai.

Lopšelio-darželio pedagogų tarybos funkcijos:

 • svarsto praktinius valstybės ir regiono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;
 • svarsto lopšelio – darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo, vaikų brandumo mokyklai, ugdymo programų įgyvendinimo, išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;
 • ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;
 • svarsto institucijoje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Lopšelio-darželio taryba –  aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus, globėjus ir pedagogus visų institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, nagrinėti ir spręsti. Tėvus į įstaigos tarybą siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba, aptarnaujančio personalo atstovą – visuotinis įstaigos darbuotojų susirinkimas. Lopšelio – darželio taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš lopšelio – darželio administracijos informaciją apie institucijos veiklą.

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

 • plėtoja vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;
 • numato veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja lopšelio – darželio strateginį veiklos planą, veiklos programą, įstaigos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;
 • ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis savivaldos struktūromis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti opias lopšelio – darželio problemas;
 •  svarsto ir aprobuoja lopšelio – darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri ūkinę ir finansinę veiklą;
 •  svarsto ir aprobuoja įstaigos socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo būdus ir galimybes;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius ir intelektinius išteklius.

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesus.

 • dalyvauja informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
 • laikosi Darbo kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
 • gauna Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
 • teikia darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo.